“بسم الله الرحمن الرحیم”
با توکل بر خداوند بلند مرتبه آغاز کرده ایم نوشتن علم الاعلی را بر دیباچه ی عاشق و این از ترنم نور امید است که ما به عشق سوق پیدا کرده ایم و هستیم و آمده ایم تا باشیم.

در امید ها غوطه وریم و با عشق به خدا و اهل بیت مصطفی در راستای تحقق اهداف دین قدم ها می گذاریم . پیرو این امر آنچه بر ما از دانش الهی مستولی می شود را به صفحه ی روزگار نقش می بندیم ، باشد که خداوند ازما راضی باشند انشالله .
حریم کبریا در وادی علم الاعلی ستون عرش را بر مسند حکومت الهی نشانده است و ما حاضریم تا بنمایانیم که حریم کبریا چیست و خدا کیست و علی کجاست و …؟!
آنچه مسلم است این است که قانونی وزین بر پایه ی علمی عمیق آفرینش را اداره می کند و خداوند در راستای دین هر آنچه در عالم خلقت حاضر است را به سوی خویش هدایت می کند و این عظمتی است عظیم .
چنان می نویسیم که آیندگان بدانند علمی که امروز در دست ما قرار دارد علمی زمینی نیست و بدانند قرآن خود برگرفته است از علمی که خداوند ، اعلی یِ عرش قرار داد.
و علم الاعلی همان است که عرشیان بر آن نظاره گرند .
ستون عرش بر پایه ی علوم استوار است و زمین به واسطه ی علمی عظیم می ایستد و آسمان بر پایه ای علمی عظیم بر فراز زمین قرار دارد و این ها همه حقند و خدا حق مطلق .
می نگاریم که عظمت عرش همان است که طه نامیدند پس طه همان عظمتِ عظیم عرش است که با علم الاعلی کار می کند و علم الاعلی همان است که آفرینش بر پایه ی آن به وجود آمد و خداوند علم الاعلی را نه از نور که از روشنی آفرید پس روشنی در ابتدا نور نبود و این مهم است آنجا که نور آفریده شد ظلمت بود و ظلمت در عالم خلقت بر هر بی نهایتی مستولی.
اما انگار ندانستیم که مستولی بودن خود از آفرینش است ، پس ظلمت ” بود” .
” بودن ” را در آفرینش دیدیم. پس ظلمت نیز آفریده شده بود. پس چه بود قبل از نور و قبل از ظلمت و قبل از روشنی ؟! جواب “حق” است حق . حق یعنی خدا . و خدا حاضر است و این مهم است .
می خوانیم در دعای سمات که خدا را شاکریم به خاطر همه ی عظمت ها و باید بشناسیم عظمت های عظیم را تا شکر او را به جا آوریم و بدانیم عظمت چیست !
از این رو وارد مقوله ای می شویم که خود بیانگر عظمتِ عظمت است .
و قادریم به اینکه بگوییم خدا علم الاعلی را چگونه جاری کرده است .
“یا علی مدد یا هو”